トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Vocoduocthuaketaisancuachongkhilythan

Last-modified: 2021-05-21 (金) 18:14:27 (159d)
Top / Vocoduocthuaketaisancuachongkhilythan

Vợ có được thừa kế tài sản của chồng khi ly thân không?

Câu hỏi của khách hàng về vấn đề Vợ có được thừa kế tài sản của chồng khi ly thân không? Chào luật sư. Tôi tên là Lý Vân Hà, 32 tuổi, hiện đang cư trú tại Đà Lạt. Tôi có một thắc mắc về vấn đề vợ có được thừa kế tài sản của chồng khi hai bên đã ly thân như sau. Mong được luật sư giải đáp.

“Tôi và chồng tôi kết hôn năm 2003. Đến năm 2016, chúng tôi ly thân. Vừa rồi, chồng tôi có mất do tai nạn. Tôi có về lo liệu cho chồng thì bị gia đình nhà chồng đuổi, toàn bộ tài sản của chồng tôi do gia đình chồng năm giữ. Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi có được hưởng thừa kế của chồng tôi không ?”

Công ty Luật Thái An tư vấn về vấn đề Vợ có được thừa kế tài sản của chồng khi ly thân không? Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi. Về vấn đề bạn quan tâm chúng tôi xin tư vấn sơ bộ như sau.

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề Vợ có được thừa kế tài sản của chồng khi ly thân:

  Bộ Luật dân sự 2015.

1.Quan hệ giữa vợ và chồng khi ly thân: Theo điều 3 luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì:

“Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.”

Theo đó, mối quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn và kết thúc vào ngày chấm dứt hôn nhân( khi ly hôn, khi một trong hai bên chết hoặc được tuyên là đã chết). Như vậy, việc ly thân không hề ảnh hưởng về mối quan hệ giữa vợ và chồng.

Hiện nay, pháp luật chưa có nhiều quy định về chế định ly thân. Do đó thời gian ly thân vẫn được tính là thời gian trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng. Điều này có nghĩa là dù hai bạn đã ly thân, nhưng theo quy định của pháp luật, bạn vẫn là vợ hợp pháp của chồng bạn, hai bạn vẫn có quyền và nghĩa vụ với tư cách là vợ, chồng theo quy định của pháp luật.

2. Vậy vợ có được thừa kế tài sản của chồng khi ly thân không? a) Trường hợp chồng bạn chết để lại di chúc: Trường hợp người chết để lại di chúc và di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật thì di sản thừa kế sẽ được chia theo di chúc. Với tư cách là vợ, bạn được hưởng thừa kế theo di chúc. Bên cạnh đó, điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định về trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc: Bạn sẽ được hưởng ít nhất 2/3 một suất thừa kế nếu tài sản chia theo pháp luật. Cụ thể như sau:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

     a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;”

Trường hợp trước chồng bạn chết để lại di chúc. Theo đó, người chồng không cho bạn hưởng thừa kế hoặc chỉ cho bạn hưởng ít hơn 2/3 một suất thừa kế nếu phải chia theo pháp luật nêu trên: Bạn vẫn được hưởng 2/3 một suất theo quy định của pháp luật.

b) Trường hợp chồng bạn mất không để lại di chúc Khi một người chết không để lại di chúc thì di sản của họ sẽ được chia theo pháp luật.

Điều 651 Bộ luật dân sự quy định về những người thừa kế theo pháp luật như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

       a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;…..”

Theo đó, với tư cách là vợ, bạn là người thừa kế hàng thứ nhất của chồng bạn. Ngoài ra, con và cha mẹ đẻ của chồng bạn hoặc con riêng, con nuôi hợp pháp (nếu có) cũng là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng bạn. Di sản chồng bạn để lại sẽ phải được chia đều cho tất cả mọi người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

3. Tóm tắt ý kiến tư vấn về vấn đề Vợ có được thừa kế tài sản của chồng khi ly thân không? Với những phân tích ở trên, có thể tóm tắt tư vấn về việc vợ có được thừa kế tài sản của chồng khi hai bên đã ly thân là:

Vợ vẫn được hưởng thừa kế của chồng theo di chúc hoặc vợ vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Chi tiết: https://luatthaian.vn/vo-co-duoc-thua-ke-tai-san-cua-chong-khi-ly-than-khong/

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS