Nhãn đúng của dữ liệu
Điều 27@144/2013/NĐ-CP

Dự đoán của mô hình
Error:couldn't connect to host

Kết quả recall @ 20
0
Phân bố điểm để xếp hạng